Structure

Authority of AF

Danial Akhmetov
Danial Akhmetov
President
Eldar Tabanov
Eldar Tabanov
First vice president
Alexey Kondrat
Alexey Kondrat
Vice President
Seisembekov Ashat
Seisembekov Ashat
General secretary

Coaching Board

Ibraim Erlan Nurlanuly
Ibraim Erlan Nurlanuly
Sports director
Sazhida Sakhmetova
Sazhida Sakhmetova
Team leader
Grigoriy Egorov
Grigoriy Egorov
Head coach of national team
Viktor Evsyukov
Viktor Evsyukov
Throws senior coach
Lyubov Nikitenko
Lyubov Nikitenko
Sprint and Hurdles senior coach
Roman Valiev
Roman Valiev
Jumps senior coach
Tatiana Nazarova
Tatiana Nazarova
Youth coach
Sergey Korepanov
Sergey Korepanov
Race walking senior coach
Karpova Irina
Karpova Irina
Combined events coach